Landwinkel en duurzaamheid

De huidige voedselketen is niet altijd duurzaam; 30-40 % van onze mondiale voetafdruk wordt bepaald door hetgeen we dagelijks eten. De productie, opslag, transport in de steeds langere ketens leggen een groot beslag op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en veroorzaken veel voedselkilometers en uitstoot van broeikasgassen. Landwinkels hebben de potentie om de afstand tussen consument en producent te verkleinen en zo bij te dragen aan een meer duurzame voedselketen.

De gangbare grootschalige landbouw levert niet altijd het meest gewenste landschap; met name dichtbij de stad willen stadsbewoners een aantrekkelijk, toegankelijk en groen uitloopgebied. Landwinkels kunnen op die plekken een rol spelen door gezonde business te combineren met voedselproductie (voor de stad) en (landschaps)beheer van een gebied dat waardevol is voor die stedeling.

De Landwinkel Coöperatie investeert in duurzaamheid. De Landwinkel Coöperatie zoekt voortdurend naar slimme combinaties van enerzijds winst (profit) voor de Landwinkels en de Coöperatie en anderzijds met het zetten van concrete stappen in verduurzaming (planet en people). Die concrete stappen zijn reeds in gang gezet en betreffen vooral een meer efficiënte logistiek om het aantal voedselkilometers (verder) te reduceren (nieuwe lokale producten, stromen combineren, webwinkel) en om bij te dragen aan een recreatief interessant uitloopgebied voor de stedeling (Landwinkel Stadspoort). Op dit moment zijn we bezig met vier concrete projecten om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Deze projecten worden uitgevoerd mede dankzij bijdragen van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Utrecht. Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland.

Testen met duurzaamheidsplus

We ontwikkelen en testen nieuwe producten met een duurzaamheidsplus; op dit moment werken we bijvoorbeeld met kruiden onder het nieuwe label “van het Boergondische Land”. Deze kruiden worden geteeld zonder bestrijdingsmiddelen en gedroogd met streekhout.

Kennis deling

Het project 'Kengetallen' is gestart om ondernemersnetwerken op te richten waarin praktische kennis en kunde onderling uitgewisseld worden en waarbij meer sturing plaatsvindt op basis van cijfers.

Minimum transport

We koppelen logistieke stromen en werken aan makkelijk stapelbare verpakkingen om de transportbewegingen tot een minimum te beperken.

Samenwerken

Het verbreden van de Landwinkel samenwerking met Landwinkel Stadspoorten. Deze speciale Landwinkels geven klanten de gelegenheid om het plattelands- en boerderijleven in de volle breedte te beleven.